Na Koupaliště 10, Praha 10 - Benice
731 959 551
info@asqs.cz

GDPRProhlášení o ochraně osobních a dalších zpracovávaných údajů

Naším cílem je zpracovávat osobní údaje v souladu s právy, které vám zaručuje právní řád České republiky, jakož i se všemi právy zaručenými zejména Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. General Data Protection Regulation, účinném v České republice od 25.5.2018 (dále jen „GDPR“).
Jsme společnost s ručením omezeným zabývající se servisními službami při opravách motorových vozidel Autosklo Quick Servis s.r.o., se sídlem: Na Koupaliště 10, 103 00 Praha-Benice, IČ: 08232865, DIČ: CZ08232865 a jako správce budeme zpracovávat Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Osobní údaje, které zpracováváme
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb v rámci servisní činnosti při opravách motorových vozidel a sjednání služeb a smluv s tím souvisejících : jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, platební údaje, podpis, informace o servisovaném vozidle (značka, typ, VIN, SPZ), číslo občanského a řidičského průkazu, číslo ORV, údaje z Plné moci, informace plynoucí z obchodních podmínek jednotlivých pojistných smluv v případě pojistné škodní události, jiné údaje, pokud jsou nezbytné pro vyřízení pojistné události s pojišťovnou. Kromě toho automaticky dostáváme a zaznamenáváme informace z vašeho počítače a prohlížeče, včetně vaší IP adresy.

Důvody zpracování osobních údajů

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytnout služby v rámci servisní činnosti při opravách motorových vozidel, abychom Vás mohli zastupovat ve všech věcech, jež se týkají pojistné události, zejména pak v nahlášení a vyřízení pojistné události u příslušné pojišťovny.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

– zlepšení kvality našich služeb
– k marketingovým účelům
– zasílání obchodních sdělení včetně nabídky produktů a služeb našich a třetích stran Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně, je však potřeba mít na paměti, že předání informací, plynoucí ze smlouvy – obchodní, servisní, jsou nezbytné pro jejich uzavření a bez nich není možné službu v plném rozsahu poskytnout.
Vaše osobní údaje zpracováváme vždy pouze v nezbytně nutném a přípustném rozsahu. Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat své služby.


Zveřejnění informací třetím stranám

Vaše osobní identifikační údaje neprodáváme, nevyměňujeme nebo jinak nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání.
Věříme, že je nutné sdílet informace s cílem vyšetřit, zabránit nebo podniknout kroky v případech nezákonné činnosti, podezření z podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, porušování našich podmínek používání nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.
Neosobní data však mohou být poskytnuty jiným stranám pro marketingové účely, reklamní nebo jiné použití.


Doba uchovávání osobních údajů

Vaše osobní údaje budou zpracovány pouze po dobu, pokud k tomu budeme prokazatelně oprávněni na základě některého z právních titulů.
Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro uzavření a řádné plnění smlouvy, budeme zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu. Po skončení smluvního vztahu budeme dále zpracovávat pouze ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro ochranu našich práv a oprávněných zájmů, a to zejména z důvodu případných reklamací poskytnutého plnění či uplatňování našich nároků, maximálně však po dobu 10 let po skončení smluvního vztahu. Osobní údaje, které zpracováváme pro splnění povinností, které pro nás vyplývají z právního řádu České republiky (zejména účetní a archivační povinnosti), budeme zpracovávat po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy, např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.


Ochrana informací

Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů. K ochraně citlivých informací přenášených online používáme šifrování. Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače a servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí a chráněny hesly.


Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.


Odvolání souhlasu

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: info@asqs.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).


Jak můžete získat bližší informace v oblasti ochrany vašich osobních údajů?

Za účelem získání podrobnějších informací v oblasti ochrany osobních údajů, zejména vašich jednotlivých práv a možnosti jejich uplatnění, je vám k dispozici na internetových stránkách dokument SDĚLENÍ SPOLEČNOSTI O INFORMACÍCH A PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který je vám k dispozici rovněž v Provozovně, případně vám jej zašleme elektronicky na vaši e-mailovou adresu, pokud o to zažádáte.


Co jsou cookies a jaké druhy cookies používáme?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují úkony a nastavení jednotlivých uživatelů, které na nich provedli, takže se tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnosti uživatelů webových stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.
Soubory cookies nám např. umožňují uživatele rozpoznat jako stávajícího uživatele nebo přizpůsobit danou službu uživatelským preferencím. Soubory cookie také používáme k zobrazování tzv. behaviorálně cílené on-line inzerce na webových portálech Společnosti i mimo ně, jednodušeji řečeno k zobrazování pouze takové reklamy, která je relevantní pro daného konkrétního uživatele, aniž by ten byl obtěžován reklamou, která ho nezajímá. Soubory cookie používáme i v případě, kdy uživatel využívá služby, které nabízíme svým partnerům, jako jsou reklamní služby nebo funkce služeb společnosti, které se mohou zobrazit na jiných webech.
Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti dané konkrétní webové stránky či určité služby či cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a my nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů. Vy jako uživatelé máte možnost používání cookies odmítnout. Je však možné, že v některých případech nebude možné bez používání cookies zobrazit určitou naši službu či produkt.
Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich webů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

ZPĚT